back to top

Съобщения, покани

272 обяви

Обява до заинтересованите лица и общественост. На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Кроношпан България ЕООД, с адрес на управление обл. Бургас, общ. Бургас, Северна промишлена зона. Съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: Организиране на площадка за събиране и третиране на дървесни отпадъци: Местоположение: с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, месност -ЗПЗ, ПИ 72709.516.1031 Целта на инвестиционното предложение е д асе организира площадка за събиране, съхранение и третир..

Росен Тодоров Петров има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала - Изменение на действащия ОУП на община Сливен и Изработване на ПУП за обхвата на ПИ 67338.429.5 в м.„Каменна алча“, землище на град Сливен с цел промяна предназначението на територията „За фотоволтаична електроцентрала”. Територията на поземлен имот с идентификатор 67338.429.5 е земеделска, с начин на трайно ползване „пасище” и е с площ 11163 кв. м. В имота инвеститорът желае да изгради фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1 MW. Не се предвижда изменение на транспортнат..

Спечели награда и се забавлявай със световното по футболVIP обява

Здравейте, вече сме близко до минималната награда от 10 долара. Елате да се забавлявате с нас на Световното първенство в Катар 2022 вече правилата са ясни изгледайте видеата и ще разберете, какво ..

 рекламирай сам в favicon
Господин Русев Господинов има инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦVIP обява

Господин Русев Господинов има инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ с мощност 30 kw в УПИ VII-21, кв.2 в зем. на с. Бояджик с ЕКАТТЕ 05952, общ. Тунджа

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Камено, област Бургас

Димитър Славов Петков има инвестиционно предложение за изграждане на допълваща постройка -гараж в УПИ II-1254, кв.109 по плана на гр. Камено, Община Камено, Област Бургас

обява обява

обява обява

мангалята, Айтос, област Бургас

Земеделски стопанин Ивелин Петров информира за отглеждането на череши в имот номер 00151.49.48, с площ 7,890 дка, в землището на гр. Айтос по Подмярка 6.1, Стартова помощза млади земеделски производит..

Обява обява

Обява обява

Мангалята, Айтос, област Бургас

Земеделски стопанин Светослав Николов информира за отглеждането на череши в имот номер 00151.41.21 с площ 3.92 дка, и имот номер 00151.41.19 с площ 3.92дка в землището на гр. Айтос по Подмярка 6.1, Ст..

Инвестиционно намерение

”Златно Слънце” ООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ с ном. мощност 99 kWp и прилежаща кабелна линия, на покрива на сграда в собствен имот в гр. Приморско, общ. Бургас.

Уведомление за инвестиционно предложение

„Ред Рокс Вю“ ООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на една жилищна сграда с ФЕЦ на покрива, магазини, басейн и подпорни стени в поземлен имот с идентификатор 81178.5.78,..

Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение за Смяна предназначението на земята за обществено обслужване и жилищно застрояване на ПИ 56784.19.33 с площ 4.918дка в землището на гр. Пловдив, местност ” между Голямоконарско..

инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

Разлог, област Благоевград

На основание чл.4, ал.1 от ПМС 59/2003 г. /ДВ, бр. 25/ , ТРАГА ГРУП 2022“ ЕООД, гр. София, п. к. 1407, ул. „Елин Връх“ № 2, ап. 4 О Б Я В Я В А На заинтересованите лица и общественост, че има ин..

Инвестиционна предложение

Инвестиционна предложение

Разлог, област Благоевград

На основание чл.4, ал.1 от ПМС 59/2003 г. /ДВ, бр. 25/ , ГРИЙН ХИЛ ПАРК 2022“ ООД, гр. София, п. к. 1407, ул. „Елин Връх“ № 2, ап. 4 О Б Я В Я В А На заинтересованите лица и общественост, че има..

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Разлог, област Благоевград

На основание чл.4, ал.1 от ПМС 59/2003 г. /ДВ, бр. 25/ , ГРИЙН ХИЛ ПАРК 2022“ ООД, гр. София, п. к. 1407, ул. „Елин Връх“ № 2, ап. 4 О Б Я В Я В А На заинтересованите лица и общественост, че има..

За уведомление

Мария Петрова Иванова има следното инвестиционно предложение за изготвяне на проект за изменение на Пуп-план за регулация и застрояване на ПИ 2187 и ПИ 2188, кв.11 по плана на гр. Камено, общ. Камено

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Дюлево, област Бургас

Фирма ЕТ ”Асо - Христо Нанев” има следното инвестиционно предложение: Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 KW, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор ПИ 24712...

Продават се 5 броя - Фотоволтаични централи по 2 mW

Продават се 5 фотоволтаични централи по 2 mW всяка централа. Централите се продават като готов обект. Цената за 1 mW е 950 000 евро. Цената е без имота.

Ресторант тотавернаки

Здравейте приятели моля заповядайте в гръцкия ресторант

Уведомление за инвестиционно предложение

„Алфа Строй „ЕООД, ЕИК:102730077, Ви уведомява, че ще изгради ФЕЦ 900кВ на земя в имот УПИ № III-22, ПИ 07079.6.1235, М. “Сърт тарла-Долно Езерово“ЕКАТТЕ 07079

Продаваме изградени ФЕЦ 62 броя-30 kW

Продаваме пуснати в експлоатация 62 броя централи по - 30 kw, от които има на преференция 25 броя и другите са на свободен пазар. Всичките работят. Има пуснати фактури, някои от централите имат и немс..

Продаваме ФЕЦ 1 MW

Продаваме ФЕЦ 1 mW в гр. Сливен /Индустриална зона/ цена за 1mW е 999000 евро без. ДДС. Външната връзка не влиза е цената и имота

 рекламирай сам в favicon
Уведомление за инвестиционно предложение

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Захарина Атанасова Дауни има следното инвестиционно предложение: Вилна сграда в УПИ VІІІ-23 в кв.35, м. “Преводната“, гр. Поморие, общ. Помор..

Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение

Поморие, област Бургас

Уведомяваме Ви, че ”ТОНОЗЛИЕВИ” ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Четири броя еднофамилни жилищни сгради, находящ се в УПИ VII-260, м. „Кротиря“ землище на гр. Поморие

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Лозенец, област Бургас

Мариана Стоянова Янкова обявява на всички заинтересовани лица инвестиционното си предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 44094.501.364.1. по КК на с. Лозенец, находящ..

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Лидл България ЕООД енд КО. КД обявява своето инвестиционно намерение за извършване на „Изграждане и въвеждане в експл..

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Лидл България ЕООД енд КО. КД обявява своето инвестиционно намерение за извършване на „Изграждане и въвеждане в експл..

Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Лидл България ЕООД енд КО. КД обявява своето инвестиционно намерение за извършване на „Изграждане и въвеждане в експл..

Инвестиционно намерение за изграждане на ФЕЦ от Лидл България ЕООД енд КО. КД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Лидл България ЕООД енд КО. КД обявява своето инвестиционно намерение за извършване на „Изграждане и въвеждане в експло..

Уведомление за инвестиционно намерение

Технострой-инженеринг 99 АД уведомява за инвестиционно намерение “”Инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници в УПИ VIII, кв. 159 по план на гр. Ямбол - Промишлена зона, / ПИ ..

Приемо-предавателна станция BGS0813.A000 „WaveResort”

Гр. Ахелой, местност Къмпинга, ПИ 00833.7.470, УПИ X-430,15, кв.1, обл. Бургас, общ. Поморие

Приемо-предавателна станция BGS0897.A000 „PomorieNova”

гр. Поморие, сграда с идентификатор 57491.503.531.1, ул. „Алеко Константинов“ №1, общ. Поморие, обл. Бургас