back to top

Съобщения, покани

220 обяви

Фирма ”Ростер” ООД има следното инвестиционно предложение: ”Завишаване на количеството на отпадък с код 16 02 13* и добавяне на нова дейност R 12 – разглобяване, разделяне, нарязване, сортиране.”

ОБЯВА от Ритейл Парк Сливен ЕООД Обявява инвестиционно предложение за изграждане на търговски център Ритейл Парк в УПИ III, кв. 674 и УПИ II, кв. 673, по плана на Парк Юнак, гр. Сливен

СЪОБЩЕНИЕ Христо Георгиев Панделиев има следното инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на територията на имот с идентификатор 30990.48.69, м. „Куш Тепе”, землище на с. Злати войвода, Община Сливен и преотреждането му „За фотоволтаична централа”. Имотът е собственост на инвеститора. Площта на имота е 29409 кв.м. Категорията на замята е 8. В ПИ 30990.48.69, в м. “КУШ ТЕПЕ”, инвеститорът желае да изгради фотоволтаична централа с мощност до 1 MW. Площта на поземления имот е 29409 кв.м., като инсталираните съоръжения ще заемат максимум до 80 процента от площта на имота. Ще с..

 рекламирай сам в favicon

Балкан Агро Груп ЕООД ЕИК: 102270159, адрес: гр.Карнобат, ул. Патриарх Евтимий № 12 , уведомява, че във връзка с издаване на строително разрешение имаме следното инвестиционно намерение: Обект “Предприятие за сушене на биологични земеделски продукти“, включващо хладилни камери за съхранение на суровини и готова продукция в ПИ с идентификатор 67338.832.2 по КК на гр. Сливен. Настоящия проект включва изграждане на сграда с хладилни камери и хале за съхранение и преработка на биологични земеделски суровини и продукция в ПИ с идентификатор 67338.832.2 по КК на гр. Сливен. Върх..

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Провеждане на предвидената в ЗУТ процедура по одобряване на работен проект и набавяне на разрешение за строеж за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: нова приемо-предавателна станц..

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Провеждане на предвидената в ЗУТ процедура по одобряване на работен проект и набавяне на разрешение за строеж за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: нова приемо-предавателна станц..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ХХІХ, кв.25, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ХV-59, кв.26, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карноба..

Инвестиционни намерения

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ХІV-59, кв.26, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карноб..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ХІІІ-59, кв.26, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карно..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ХІІ-59, кв.26, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат,..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ХІ-59, кв.26, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат, ..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ Х-59, кв.26, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат, о..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ VІІІ, кв.27, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ V, кв.25, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат, о..

Инвестиционно намерение

Макс Петрол Груп ЕООД съобщава за инвестиционно намерение за изграждане на кабелна линия за фотоволтаична електроцентрала с ном. мощност 30 кWp в УПИ ІV, кв.25, ПЗ Север, гр. Карнобат, общ. Карнобат, ..

Обява за инвестиционно намерение

„И. С. - Пропърти” ЕООД, уведомява всички заинтересовани страни за своето инвестиционно предложение Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.212 по КК на гр. Бургас, лесопарк „Росенец..

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Наименование: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и ..

Обява за инвестиционно намерение.

„Е-КОМ ТРЕЙД” ЕООД, уведомява всички заинтересовани страни за своето инвестиционно намерение: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.62 по кк на гр. бургас, лесопарк „росенец”

Обява за инвестиционно намерение

Станка Стоянова, Стойчо Гичев, Александра Гичева, Георги Генов, Димитър Димитров, Димитър Петров и Кремена Горчева уведомяват всички заинтересовани страни за своето инвестиционно намерение: ”Измен..

 рекламирай сам в favicon
Започни отначало - безплатни консултации за хора в криза

Ако си заседнал/а насред житейска криза и се чудиш как да продължиш. Ако ти е писнало околните да ти дават непоискани съвети или да ти вменяват вина за това че: - Нямаш работа; - Нямаш пари; -..

Транспорти услуги - превоз на работници

”Гард Ейч Ем Ес” ЕАД Обявява прием на оферти за доставка на транспорти услуги - превоз на работници на Дружеството от Бургас/Айтос до производствената площадка на ”ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД (ЛНХБ)..

Уведомление за изготвяне на план/програма

Съгласно чл.8 ал.1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ Красимир Стефанов Радев уведомява всички заинтересовани страни, че има намерение за изготвяне..

инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

Средец, област Бургас

ЕТ ”АСО-Христо Нанев” гр. Бургас има следното инвестиционно предложение- Цех за преработка на плодове и зеленчуци и фотоволтаична инсталация 30 кW на покрива на сградата в имот 061002 в местността ”Ка..

инвестиционно намерение

инвестиционно намерение

Черноморец, област Бургас

Две Вилни сгради - етапно строителство в ПИ 81178.41.299, с. о. Червенка, гр. Черноморец, Община Созопол.

Инвестиционно намерение

Инвестиционно намерение

Каблешково, област Бургас

Преустройство от съществуващи стопански сгради в жилищна в УПИ XIV-685, кв. 49, по плана на гр. Каблешково, Община Поморие.

инвестиционно предложение

инвестиционно предложение

Черноморец, област Бургас

„Ред Рокс Вю“ ООД уведомява населението за инвестиционно предложение: „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.5.78, местност „Аклади“ гр. Черноморец, община Созопол”

Уведомление за ИП

Христо Христов Дерменджиев от гр. Бургас уведомява всички заинтересовани лица и институции за инвестиционното си предложение (ИП) - Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-992 и VІ-993, кв. 16, ж.к. „..

Уведомление за инвестиционно предложение за ФЕЦ

ДЕНИ ЛАЙТИНГ ЕООД Ви уведомява, че ще изгради ФЕЦ в гр. Бургас, ПИ 07079.2.2419

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Тодор Георгиев Тодев и Ивана Колева Тодева имат следното инвестиционно предложение: Изготвяне на проект за „ Преустройство на партер в сграда и пристройка, от съществуващо заведе..