1. home
  2. »
  3. bcСъобщения
  4. »
  5. Съобщения, покани

Съобщения, покани

147 обяви
уведомява членовете си, че на 12.12.20 г., от 17.30 ч, ще се проведе извънредно общо събрание с предварително уточнен дневен ред в Клуба на пенсионера с. Факия

ппредлага ваучери за подарък 10 лв

гр. Бургас, обл. Бургас
Предлага ваучери за подарък 10 лв за езиково обучение: уроци по френски език

Инвестиционно намерение

с. Трояново, обл. Бургас
Георги Тенев Ганчев има следното инвестиционно намерение: ПУП-ПП за трасе на водопровод, преминаващ през ПИ 73211.65.50 и 73211.65.93, за захранване на ПИ 73211.65.69, 73211.65.27 и 73211.65.97 по КК ..
 рекламирай сам в
ОБЯВА за инвестиционно намерение: В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.1 от НУРИОВОС, „Слънчев бряг“ АД и „ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ“ ЕООД, УВЕДОМЯВАТ засегна..
К. П. С., С. И. Г., П. Г. П. и Х. Г. П-Ф. уведомяват за изготвяне на проект: Уличен водопровод за захранване на УПИ Х-2, кв.68 (ПИ 81178.501.2 по КК), по плана на гр. Черноморец, общ. Созопол.
ИСКАТЕ да купите, да продадете, да наемете, или отдадете под наем апартаменти, къщи, земеделски земи - ПУБЛИКУВАЙТЕ СВОЯТА ОФЕРТА в агенция ИМОТИ ФАВОРИТ гр. Ямбол
Хела - БГ ЕООД има инвестиционно намерение да построи Фотоволтаична централа 30kW в ПИ 07079.604.113 гр. Бургас, ПЗ Север
Уведомяваме Ви, че имам следното инвестиционно предложение: изграждане на Жилищна сграда в УПИ XIII-270 кв.29 по плана на с. Лъка, община Поморие.

инвестиционно предложение

гр. Поморие, обл. Бургас
ОБЯВА Фирма „Станков и синове” ООД, Ви уведомява за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения - лозя в ПИ 57491.11.214, ПИ 57491.11.277, ПИ 57491.11..
Сикейленд ЕООД има инвестиционно предложение за изграждане на 25 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ с идентификатор 57491.18.216 в м. Кошарите, гр. Поморие

Инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Инвестиционно намерение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за урегулиране на осем броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ), определяне на малкоетажно жилищно застрояване в тях и промяна на предназнач..

искате ли да плащате по-малко?

гр. София, обл. София
Стоматологичен център Фама Бона провежда кампания по разпостранението на КЛИЕНТСКИ КАРТИ, който осигуряват 10% отстъпка от стоматологичните услуги на центъра. Имате нужда от качествеи услуги на норм..

инвестиционно намерение

с. Медово, обл. Бургас
Атанас Димов уведомява за инвестиционното си намерение за поставяну ня временен обект съгласно изискванията на чл.49-чл.57 от ЗУТ. Този обект ще е тип „фургон“ и ще бъде ползван за обслужващи нужди и ..

Инвестиционно намерение

гр. Поморие, обл. Бургас
„Стоянови-2019“ЕООД и Дурак 2016“ЕООД, уведомяват за инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на помещение за доставка на суровини, производство и пакетиране на парфюми, чрез вътрешно преус..

Уведомление за инвестиционно намерение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Атанас Николов Коджабашев, Фотинка Петкова Янева и Сийка Петкова Янева, като собственици на ПИ 61042.115.133 по КК, м. ’’Соленки’’, землище с. Равадиново, имат следното инвестиционн..

уведомление за инв. намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Иван Ангелов Ташев има следното инвестиционно предложение: Изготвяне на проект за преустройство на жилищна сграда от еднофамилна в двуфамилна в УПИ ХІII-581 кв. 53, по плана на кв. Долно Езерово, ..

инвестиционно намерение

гр. Пловдив, обл. Пловдив
„Вокимекс” ООД - гр. Пловдив, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на един брой тръбен кладенец с дълбочина 20 м, с цел поливане на тревни площи, измиване и оросяване на площадки и проти..

Обява за инвестиционно предложение

гр. Хасково, обл. Хасково
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр..

Уведомление за инвестиционно намерение

гр. Черноморец, обл. Бургас
Уведомяваме Ви, че Димитър Любомиров Глухчев, като собственик на ПИ 61042.501.541 по КК /УПИ VII-13033 кв.48/ на с. Равадиново, община Созопол, има следното инвестиционно предложение: ’’МОНТАЖ НА ВРЕМ..

Инвестиционно намерение

гр. Карнобат, обл. Бургас
Инвестиционно намерение от Петър Стефанов в с. Сан-Стефано обл. Карнобат. Преобразуване на имоти № 65351.25.25 и № 65351.25.26 от пасище в нива.
 рекламирай сам в

Инвестиционно намерение

с. Маринка, обл. Бургас
Панайот Йовчев Велков има следното инвестиционно намерение: Гараж със склад в УПИ LIV-437, кв.65 по плана на с. Маринка, общ. Бургас, ПИ 47202.501.437 по КК на с. Маринка и масивна ограда с дължина 11..

Инвестиционно намерение

с. Константиново, обл. Бургас
Александър Генчев Баев има следното инвестиционно намерение: Изграждане на второстепенна постройка на допълващото застрояване - метален гараж за три автомобила и склад в УПИ II, кв.9 по ПР на с. Конст..

Съобщение за инвестиционно намерение

гр. Свети Влас, обл. Бургас
Слави Зелямов уведомява всички заинтересовани страни за своето инвестиционно намерение: Изграждане на ”Жилищна сграда за курортно ползване с басейн и ограда” в УПИ II, кв.41, /ПИ с идентификатор 11538..

Уведомление до РИОСВ Бургас

гр. Бургас, обл. Бургас
Станимир Димитров Станев има инвестиционно намерение за изграждане на сондажен кладенец в УПИ XXXIII-44, кв.43, кв. Крайморие

Обява за инвестиционно намерение

гр. Созопол, обл. Бургас
”Черноморски Айсберг ” ЕАД Уведомявам, че предвиждам изграждане на навес. Схема за разполагане на преместваем обект в ПИ с идентификатор 67800.504.394; УПИ ХХVI-1633, КВ.144 по плана на гр. Созопо..

Обявление за строеж

с. Велика, обл. Бургас
Желю Янков Пашов - обявявам, че възнамерявам да изградя нова жилищна сграда в поземлен имот 10361.501.107, област Бургас, община Царево, с. Велика, ул. Михаил Герджиков № 20.

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
ПУП-ПРЗ за поземлен имот 07079.6.1293 намиращ се в гр. Бургас местност Край село - Тодорова консулт ЕООД за промяна на нива в складова дейност

Стан 3-2020 еоод

гр. Бургас, обл. Бургас
„СТАН 3-2020“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни..

инвестиционно намерение

гр. Бургас, обл. Бургас
Гергана Георгиева Василева и Димитър Станков Каракостов съобщават, за ИП „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-244 в кв.31 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, за жилищно строителство с преобладаващо зас..

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

гр. Велинград, обл. Пазарджик
Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура - приемо-предавателна станция за глас и/или данни PD 2669 - част от националната мрежа на ”БТК” EАД за безжична комуникация Vivacom на покривнат..
Въведи страница №
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.