Условия за използване на услугите на alo.bg

 
I. Общи положения
Моля, прочетете внимателно настоящите Условия и Политиката ни за защита на личните данни, съдържаща се в тези Условия, преди да използвате услугите ни. Общите ни условия, имат силата на договор и уреждат отношенията между АЛО.БГ ЕООД (наричан по-долу за краткост Администратор) и лицата ползватели на услугите, които Администраторът предлага, чрез интернет платформата на сайта alo.bg, мобилното приложение alo.bg и печатните издания АЛО (заедно наричани “Услугите”), като описва и практиките, във връзка с обработването на личните данни на Потребителите, чрез предоставяните от Администратора Услуги. Съгласявайки се с тези Условия по време на процедурата по регистрация в сайта alo.bg или извън такава процедура, Вие се съгласявате и с Политиката за защита на личните данни, както и с обработването на личните Ви данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, с използване на сайта, сваляне на мобилното приложение и/или използването на други свързани услуги или инструменти, където са приложими Общите условия и Политиката за защита на личните данни, ще се счита, че сте ги прочели, разбрали и сте съгласни с тях, както и с обработването на личните Ви данни.
В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля не използвайте услугите на АЛО.БГ ЕООД!

II. Основни понятия:
1. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
1.1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на Администратора. Лица, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител, попечител или настойник.
1.2. „УСЛУГА/И“ на Администратора включват:
- достъп до информационни ресурси/данни в сайта alo.bg и мобилното приложение alo.bg;
- създаване и персонализация на потребителски профили, посредством регистрация;
- публикуване на обяви в сайта alo.bg, мобилното приложение alo.bg и във вестници АЛО;
- възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;
- писане на съобщения към обяви;
- абониране за нови обяви;
- промотиране на обяви;
- достъп до информацията в печатните издания на вестници АЛО;
- рекламиране, чрез банери;
- други действия на потребителите, предоставени им чрез интернет платформата.
1.3. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Администраторът се намира в договорни отношения.
1.4. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD, DDoS), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.5. „ТОП оферта“ - специална услуга на Администратора, с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. Обявата се показва на по-предни позиции, с по-голяма снимка и по-атрактивно оформление. Отбелязва се със знак, който я отличава от останалите обяви.
1.6. „VIP обява“ – специална услуга на Администратора, с която можете да направите обявата си по-забележима за останалите потребители. Обявата се показва преди безплатните обяви (след ТОП офертите). Отбелязва се със знак, който я отличава от останалите обяви.
1.7. „Първа обява“ - специална услуга на Администратора, която представлява позиционирането и на първо място пред другите обяви със същия статут (безплатни, VIP или ТОП).
1.8. „Група от лица, извършващи обща дейност” са:
- Влизащи в сайта от един и същ компютър, офис, браузър или IP адрес;
- Споделящи един и същ физически адрес, фирмена регистрация, адрес за кореспонденция, адрес за работа с клиенти;
- Имащи обща контактна информация – телефони, e-mail – и, скайп акаунти, уебсайтове и т.н.;
- За които имаме данни, че са свързани, и между които има явна или неявна договорка.
1.9. „Лични данни” – означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;.
1.10. „Обработване на лични данни” – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване, чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
1.11. „Ограничаване на обработването” – маркиране на съхранявани лични данни, с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
1.12. „Профилиране” означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

III. Правила относно създаване на потребителски профили (акаунт, регистрация, профил):
2. За да публикувате обяви в сайта alo.bg и за да използвате други негови функционалности, е необходима регистрация, която се извършва чрез попълване на електронен формуляр, в който следва да посочите потребителско име, парола, e-mail адрес, да приемете настоящите Условия и да дадете своето съгласие за обработка на личните Ви данни. На въведения e-mail адрес ще получите автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично. Ако потвърдите линка, Вашата регистрация, ще бъде активирана.
3. В създадения потребителски профил, имате възможност да попълните допълнителна информация за Вас, като имена, телефон, адрес, уебсайт и т.н. С попълване на тази информация, Вие декларирате, че посочените данни са доброволно предоставени от Вас, че същите са пълни и точни и при промяна ще ги актуализирате своевременно. Повече информация за това, как се обработват предоставените от Вас лични данни и за какви цели, можете да прочетете в раздел XI. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Общи условия.
4. Създаденият акаунт в сайта alo.bg може да използвате, чрез потребителско име и парола. Длъжни сте да пазите и да не предоставяте потребителското си име и парола за ползване от трети лица и да уведомите Администратора, в случай на разкриване на паролата.
5. В случай, че не желаете да се регистрирате в alo.bg, Вие можете да публикувате обяви в сайта и печатните ни издания, като подадете обява в офис на Администратора, както и чрез телефонно обаждане на колцентър. Повече информация за услугата можете да видите тук: https://www.alo.bg/login.php.
6. Независимо дали сте физическо лице, юридическо лице или група от лица, извършващи обща дейност (виж. т.1.8), имате право само на един потребителски профил в сайта alo.bg.

IV. Правила относно публикуването и съдържанието на обявата:
7. Администраторът си запазва правото да изтрива, без предупреждение обяви/коментари/съобщения/акаунт:
7.1. В които са попълнени неправилно задължителните полета.
7.2. Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа.
7.3. Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.
7.4. Обяви с един и същи текст, публикувани в различни категории.
7.5. Обяви припокриващи се в съдържанието (по смисъл или изображения) с вече публикувана обява на същия потребител или свързани лица по т.1.8.
7.6. Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер.
7.7. Които съдържат несъществуваща, недостоверна, некоректна или погрешна информация.
7.8. С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата.
7.9. Със снимки, графика или видео, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата.
7.10. Които не са въведени и на български език. Употребата на латински букви е допустима само за посочване на търговски марки и модели на продукти.
7.11. Които съдържат текст или отделни думи и части от думи с главни букви (Caps Lock). Пример: "ПРОДАВАМ НОВ фотоапарат NIKON”.
7.12. Които съдържат множество правописни грешки.
7.13. Които съдържат линкове, специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата.
7.14. Които съдържат телефонен номер, имейл адрес или други контактни данни в заглавието и/или в текста на обявата (с изключение на специалните полета) или приложения снимков и видео материал.
7.15. Които съдържат всякакъв вид контактна информация в снимките и видеото към обявите или снимката (лого) на профила в категория "ЗАПОЗНАНСТВА, ЕСКОРТ".
7.16. Със снимки, графика или видео, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.
7.17. Обяви за недвижими имоти, в които е посочен тип на подателя „Собственик“, при условие, че публикуващият обявата не е реален собственик на имота.
7.18. Обяви, предлагащи продукт или услуга, които към момента не са актуални.
7.19. В които след редакция на обявата е заменен първоначално публикуваният продукт/имот/услуга и т.н.
7.20. Които съдържат телефони с добавена стойност, извън разрешените категории: "УСЛУГИ - ОКУЛТНИ", "ЗАПОЗНАНСТВА, ЕСКОРТ - СЕКС ПО ТЕЛЕФОНА". Обяви, които съдържат телефони с добавена стойност в разрешените категории, задължително трябва да упоменат това в текста на обявата, както и тарифата им на таксуване.
7.21. Които съдържат неоригинални снимки и видео в категория Запознанства.
7.22. За които се получават множество жалби.
7.23. Които по какъвто и да е начин нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост.
7.24. Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.
7.25. Които съдържат лични данни (ЕГН, копие от паспорт, лична карта или друго).
7.26. Които съдържат снимки, изображения и видео с порнографско съдържание.
7.27. Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт (касае се за серийни номера на софтуер, незаконно препродаван от частни лица или фирми)
7.28. Които съдържат политически материали с агитационни цели и др.
7.29. Които съдържат информация, включваща серийни номера на софтуерни продукти, както и всяка друга, за която нямат законно право.
7.30. Които съдържат информация, представляваща търговска, служебна или друга тайна.
7.31. Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, прекурсори, медикаменти с контролен режим, наркотични вещества и всякакви други вещества, използвани като техни заместители, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на ЕС.
7.32. Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за Потребителите.
7.33. Предлагащи човешки тъкани и органи, както и биологичен и генетичен материал.
7.34. Обяви на Интернет магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата.
7.35. Предлагащи пчелни майки и рояци, без посочени имена и телефон с които присъстват в Списък на регистрираните производители на пчелни майки и рояци/отводки, съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, съгласно Закон за Пчеларството.
7.36. Предлагащи огнестрелни оръжия и муниции, за чието притежание или търговия се изисква надлежно разрешително, както и на експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
7.37. Предлагащи или търсещи лекарствени продукти или хранителни добавки с лечебни свойства.
8. Повторното публикуване от един и същ Потребител на продукт или услуга в нова обява не е позволено, ако продукта/услугата присъства в изтрита, изтекла или архивирана обява.
9. Към всяка обява, имате право да прикачите до 15 снимки. Размерът на всяка снимка не трябва да надвишава 4 MB.
10. Снимките се преоразмеряват автоматично до максимални размери 1280х1000 пиксела, ако техните размери ги надвишават. За съкратен преглед на обявите сайтът автоматично изработва малки изображения, като към снимките се добавя воден знак с логото на сайта.
11. При публикуване на обяви за стоки втора употреба със снимка/и е задължително качването на поне една реална снимка на предлагания артикул.

V. Управление на обявите в интернет платформата alo.bg. Платени услуги
12. Обявите се публикуват за избран от подателя период, като валидността на обявата може да бъде удължаван по всяко време.
13. Обявите се деактивират автоматично в профила Ви, след изтичане на валидността им, освен ако не бъдат подновени или не бъде удължени от Вас. Вие можете и сами да архивирате своите обяви, преди да е изтекла валидността им.
14. Обявите с изтекла валидност и архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от Вас по всяко време в рамките до 6 месеца след деактивирането им, чрез натискане на бутона „Активирай“ или „Редактирай“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично. Всички Ваши обяви могат да бъдат изтрити от Вас, по всяко време.
15. Корекциите на обявите са неограничени и безплатни.
16. Платформата alo.bg, Ви предоставя възможност да рекламирате своите обяви, чрез заплащане на следните услуги - „ТОП оферта“, „VIP обява“ и „Първа обява“.
17. Тези услуги, могат да бъдат заплатени на каса в офис на Администратора, чрез потребителски портфейл, видим в профила Ви и чрез SMS.
17.1. Потребителският портфейл може да бъде зареждан със суми, по Ваш избор, чрез използване на някой от начините, предложени в Платформата. Заредените суми в портфейла може да използвате неограничено във времето.
17.2. В зависимост от размера на заредените суми, в потребителския Ви портфейл, може да получите безплатно различен размер „бонуси”, които имат парично измерение и също може да използвате за промотиране на обявите Ви. Получените бонуси не се осребряват или възстановяват по какъвто и да е начин от Администратора.
18. Цената за конкретна услуга може да варира в зависимост от нейната продължителност, начин на плащане и брой обяви в съответната категория. Ценовата листа на сайта може да намерите на адрес http://www.alo.bg/price_calc/. Администраторът си запазва правото, да променя цената на платените услуги по всяко време, както и правото да променя начините, по които могат да бъдат използвани те.
19. Ако имате повече от 5 „VIP обяви” в една и съща подкатегория, то VIP услугата за обявите в тази подкатегория се заплаща по тарифа с по-кратки периоди на промотиране спрямо ценовата листа на сайта. Ценовата листа на сайта може да намерите на адрес http://www.alo.bg/price_calc/
20. Не можете да се откажете от платена услуга и да искате възстановяване на сумата, ако е започнало нейното изпълнение от Администратора.
21. Използването на платена услуга, за рекламиране на обява, НЕ гарантира нейното публикуване, ако обявата не отговаря на Общите условия и/или на българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз. Администраторът има право да премахне такава обява, като стойността на платената услуга не се възстановява.
22. Администраторът не възстановява суми за предплатени абонаменти или платени услуги за промотиране на обяви, и в следните случаи:
22.1. когато обявата е премахната от Администратора, след сигнал на Потребител, че същата вече не е актуална;
22.2. в случаите, в които обявата е била архивирана или изтрита от самия Потребител;
22.3. във всички случаи, когато профила на Потребителя е блокиран/изтрит и/или обявите са ограничени/изтрити от Администратора, заради действия на Потребителя, които са в нарушение на настоящите Общи условия и/или на българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз.
23. Администраторът възстановява само неизползвани суми, налични в потребителския портфейл. Тези суми могат да бъдат възстановени по банков път или да бъдат прехвърлени към друг (нов) акаунт.
23.1. В случай на прехвърляне на сумата в нов акаунт ще ни бъде необходимо:
1. Оригинал на разписката, с която е заредена сумата;
2. Заявление (свободен текст), където да е посочено Потребителското име, към което желаете да бъде прехвърлена сумата.
23.2. В случай на възстановяване на сумата по банков път ще ни бъде необходимо:
1. Оригинал на разписката, с която е заредена сумата;
2. Заявление (свободен текст), където да са посочени IBAN и три имена на титуляр на банковата сметка, в която желаете да възстановим остатъчната сума.
23.3. Необходимите документи по т.23.1. и т.23.2. трябва да изпратите на адрес: гр. Бургас, ул. Княз Борис I № 6, партер 8..
23.4. При възстановяване на суми по банков път, се приспадат получените бонуси, ако има такива.
23.5. Възстановяване, респ. прехвърляне на сумите се извършва от Администратора в двуседмичен срок от датата на получаване на документите по т.23.1. и т.23.2.
24. Администраторът Ви дава възможност да заплатите различни услуги чрез изпращане на SMS на кратък номер с добавена стойност. За целта Администраторът Ви дава точни указания като номер, текст на SMS съобщението, цена и описание на желаната услуга (VIP, ТОП, Първа обява, обява във вестници АЛО и др.). Администраторът не е оператор на плащания, чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-и от страна на съответния мобилен оператор. Администраторът не носи отговорност за изпратени съобщения неотговарящи на указанията. Сумите по плащанията през SMS не се възстановяват независимо от това, дали услугата е стартирала или не.
25. Администраторът си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение и без да носи отговорност за това.
26. Администраторът не може да гарантира изпълнението на платените услуги „ТОП оферта“ или „VIP обява“, за период по-дълъг от 12 месеца от датата на последното плащане по тях.

VI. Права и задължение на Потребителите

27. Имате право да регистрирате само един потребителски профил в платформата alo.bg и да използвате услугите, предоставени от Администратора, в съответствие с настоящите Условия. Повече информация за Вашите права, можете да прочетете в раздел XI. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Общи условия.
28. Вашите задължения включват:
28.1. да не използвате нерегламентирани рекламни, маркетингови и други похвати, които са извън обхвата на предоставените от Администратора услуги;
28.2. да не изпращате или разпространявате по какъвто и да е начин, реклама, непоискани търговски съобщения и писма, с цел търсене и набиране на клиенти, чрез системата за размяна на електронни съобщения на платформата. При получаване на подобни съобщения, информирайте незабавно Администратора.
28.3. да не разкривате лични данни касаещи други Потребители, станали Ви известни при използване на услугите на Администратора, освен в предвидените от закона случаи и настоящата Политика за защита на личните данни.
28.4. да пазите в тайна потребителското си име и парола за достъп в платформата alo.bg и да не предоставяте своя профил за ползване от други лица.
28.5. да не публикувате обяви, коментари, съобщения и др. материали, които нарушават по какъвто и да е начин настоящите Условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз.
29. Забранява се многократното публикуване на един и същ коментар под една или няколко обяви (спам). Тези коментари ще бъдат изтривани по преценка на Администратора. При повторно провинение, ще бъде ограничен достъпа на автора на коментарите до услугите на Администратора.

VII. Права и задължение на Администратора
30. Администраторът няма задължение да контролира съдържанието на обявите и рекламите, публикувани в интернет платформата и печатните издания, както и да следи, дали същите нарушават настоящите Общи условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз, авторските права и сродните му права или на правата върху интелектуалната собственост, както и да следи за неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход и т.н.
31. Администраторът има право по свое усмотрение, да не приеме, да откаже и/или да спре реклами, съдържанието и/или оформлението на които  нарушават разпоредбите на действащото законодателство, респ. добрите нрави, както и когато същите засягат или или биха могли да засегнат правата, икономическите и/или други законни интереси на Администратора и/или на трети лица.
32. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение да деактивира и върне за корекция обяви, които не са публикувани в категорията, за която се отнасят.
33. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение и без да носи отговорност за тези свои действия:
33.1. да изтрива обяви, снимки, видео, регистрации, коментари и съобщения, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица, като суми по същите не се възстановяват, в случай че са били платени;
33.2. да изтрива обяви, снимки, видео, регистрации, коментари и съобщения, ако прецени, че нарушават настоящите Общи условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз;
33.3. да заключва или изтрива обяви и регистрации при чести корекции на съдържанието/снимките и видеото, както и при заменянето на съдържанието/снимките и видеото на обявата с такива на друг продукт/имот/услуга;
33.4. да променя категорията на всяка обява, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.
34. Администраторът може да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто данни са били добавени в забранителен списък на Администратора.
35. Администраторът има право по свое усмотрение и съгласно уговорки с трети лица да поставя рекламни банери и други рекламни материали навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от обявата, независимо дали тя е безплатна, или платена и без оглед на това дали банерът или рекламният материал е на конкурент на публикувалия обявата.
36. Администраторът има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до част от съдържанието на сайта на лица, ненавършили 18 години.
37. Администраторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VIII. Отговорност. Санкции
38. „АЛО.БГ” ЕООД е собственик на интернет платформата alo.bg, както и на печатните издания АЛО, но не е подател на съдържащите се в сайта, мобилното приложение и печатните издания, обяви и реклама и не е страна или посредник при взаимоотношенията на Потребителите, във връзка с публикуваните обяви и реклама. Решенията за това какво текстово или графично съдържание искате да публикувате, в какви договорни отношения желаете да влезете и при какви условия, са изцяло Ваша отговорност. В този смисъл, Администраторът не носи никаква отговорност, спрямо Потребителя и трети лица:
38.1. за наличността и качеството на стоките и съдържанието на услугите, поставени на вниманието на Потребителя, чрез публикуваните обяви, електронни препратки, рекламни банери, изображения и др.;
38.2. за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти, във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, чрез публикуваните обяви, електронни препратки, рекламни банери и др., както и не отговаря за противоправния характер на дейността на третите лица, или за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения;
38.3. за достоверността и актуалността на публикуваните обяви и реклама;
38.4. за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта, мобилното приложение и печатните издания;
38.5. за публикувани от Потребителя материали или информация в сайта, мобилното приложение и печатните издания, които накърняват по какъвто и да е начин, имуществени или неимуществени права на трети лица, включително авторски права или права върху интелектуалната собственост, както и всякакъв друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход и т.н.;
38.6. за вреди, настъпили за Потребителя, в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица;
38.7. за изразените от потребителите мнения/коментари/текстове, имащи незаконно, оскърбително, злепоставящо, заплашително, вредно, нецензурно по своя характер и др. подобно съдържание или съдържа клеветнически, расистки, сексуални, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор или други осъдителни думи, изрази, призиви, твърдения и квалификации;
38.8. за непредоставяне на услугите на интернет платформата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – злонамерени атаки на трети лица, в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Администратора;
38.9. за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите на интернет платформата, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщенията, обявите и рекламата, станали достъпни, чрез платформата alo.bg;
38.10. за претърпени вреди и пропуснати ползи за Потребителя, настъпили вследствие на блокиране на потребителския му профил и/или изтриване на регистрацията му, при констатирани нарушения, както и при предоставяне на информация за Потребителя, в изпълнение на разпореждания на компетентни държавни органи, поискани по надлежния ред.
39. Вие носите пълна отговорност, както пред Администратора, така и пред трети лица, за съдържанието на публикуваните през профила Ви обяви и реклама, и в тази връзка за всякакви грешки или неточности в описанието на стоките/услугите, за изпратените от Вас лични съобщения и коментари, както и за всички свои действия или извършени през Вашия профил действия, във връзка с използването на платформата alo.bg и печатните издания, които нарушават Условията за ползване на услугите alo.bg, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз, включително и в случаите на нарушаване на авторските права или сродните му права, както и на правата върху интелектуалната собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.
40. Вие се задължавате да обезщетите Администратора, за всички претърпени от него вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции и/или платени обезщетения на трети лица, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на открити производства и предявени претенции срещу Администратора, във връзка с Ваши обяви, коментари, съобщения, реклама, снимки, видео и т.н., които сте публикували, в нарушение на настоящите Общи условия, на българското законодателство, приложимите чужди закони, добрите нрави и т.н.
41. Администраторът има право по свое усмотрение, без предупреждение да налага санкции при констатирани нарушения на Общите условия:
41.1. В случай на груби или повторни нарушения на даден потребител – изтриване на потребителския профил и добавянето на контактите му в забранителен списък, с цел превенция на повторна регистрация на същия в сайта alo.bg.
41.2. При потребителите на месечен абонамент (предплащащите пакет обяви над безплатните лимити):
- за едно нарушение в рамките на текущия месец – изтриване на обявите, публикувани в нарушение на Общите условия.
- за второ нарушение в рамките на текущия месец – премахване на VIP абонамента и свързаните с него допълнителни услуги, както и деактивиране на всички снимки и видео в обявите на Потребителя за срок от 7 календарни дни.
41.3. По усмотрение на Администратора могат да се налагат и други ограничения.
42. Подаване на подвеждаща или грешна информация към екипа на АЛО.БГ под формата на e-mail, съобщение или нередност към публикувана в сайта обява не е разрешено, като подателя на такава информация подлежи на санкция съгласно т.41.

IX. Прекратяване на услуги

43. Ваши обяви могат да бъдат изтрити в следните случаи:
43.1. по всяко време, от Ваша страна, чрез функционалността в сайта;
43.2. след изтичане на валидността на обявите или след ръчното им деактивиране от потребителя, те остават на сървърите на alo.bg за срок от 6 месеца, след което биват изтрити от автоматична система.
43.3. от Администратора, в предвидените в настоящите Условия случаи;
44. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
44.1. при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на българското законодателство и приложимите нормативни актове на ЕС;
44.2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;
44.3. със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това;
45. Вашият акаунт може да бъде изтрит в следните случаи:
45.1. по всяко време, със заявка от Ваша страна, чрез функционалността в сайта;
45.2. автоматично, при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 1 години);
45.3. при наличие на два или повече профила на едно лице, профилите се редуцират до един по усмотрение на Администратора.
45.4. по усмотрение на Администратора се изтриват и профили, създадени за заобикаляне на установените ограничения.
45.5. при нарушаване на настоящите Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на българското законодателство и приложимите нормативни актове на ЕС;
45.6. в други случаи, по преценка на Администратора, с предварително предизвестие.
45.7. Администраторът си запазва правото да изтрива профили, като превантивна мярка срещу злоупотреби, когато Потребителя използва VPN/TOR/Proxy/публични или други мрежи с цел анонимизация.
46. При изтриване на акаунта се заличават всички съпътстващи профила данни - обяви, контактна информация и др. Изтрити обяви и акаунти не се възстановяват. Повече информация за това, как се заличават предоставените от Вас данни, можете да прочетете в раздел XI. Политика за защита на личните данни, неразделна част от настоящите Общи условия.

X. Авторски права
47. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Действителен собственик: "АЛО.БГ“ ЕООД, ЕИК 102821160 - Георги Милков Гетов.

 
XI. Политика за защита на личните данни
48. Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика") е приета в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и описва практиките на „АЛО.БГ“ ЕООД, ЕИК 102821160, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Княз Борис I № 6, партер 8, в качеството му на администратор на лични данни („Администратор”), във връзка с информацията, събирана чрез предоставяните от Администратора услуги в сайта alo.bg, мобилно приложение alo.bg и печатните издания АЛО (заедно наричани “Услугите”), включително правата и задълженията на Администратора и Потребителя във връзка с обработването на личните данни на Потребителя.

Групи лица, за които се обработват лични данни
49. Във връзка с предоставяните Услуги Администраторът обработва информация относно следните Субекти на данни:
49.1. Потребители на услугите на Администратора с регистрация, включително осъществяваща се автоматично с пренос на данни от други сайтове, чрез социалните мрежи „Facebook” и ”Google”;
49.2. Потребители на услугите на Администратора без регистрация;
49.3. Лица, отправили запитвания, чрез имейл, чрез обаждане, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Администратора;
49.4. Лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Администратора.

Цели, за които се използват Вашите лични данни
50. „АЛО.БГ” ЕООД обработва личните Ви данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.
51. Администраторът обработва информацията, предвидена в Условията за използване на услугите на alo.bg и настоящата Политика за защита на личните данни, за следните цели и на следните правни основания:
51.1. Сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услугите между Вас и Администратора: извършване на регистрация; създаване на потребителски профил; дейности по предоставяне на услугите, достъпни чрез платформата и печатните издания; извършване на плащания, заявки за абонамент, запазване на търсене и т.н.; за комуникация с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите; уведомяване за промени в предоставяните Услуги; осигуряване възможност да изпращате съобщения и да коментирате съдържание; да участвате в онлайн игри, състезания и промоции;
За тези цели може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории данни.
51.2. Законово основание: изпълнение на предвидени в закона задължения, като съхраняване на информация за определен срок; предоставяне на данни по разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, осъществена по надлежен ред; осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи; извършване на финансово-счетоводна дейност (напр. издаване на фактури, обработване на плащания); изпълнение на законовите задължения на Администратора да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
51.3. Легитимен интерес на Администратора: упражняване на обща потребителска администрация; приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия; разследване на измами и нарушения; разрешаване на технически проблеми или проблеми с функционалността на платформата; поддържане и администриране на Услугите; изпращане на съобщения за предлаганите от Администратора услуги; следене на общата и индивидуалната потребителска дейност, като например търсения на ключови думи, публикации и транзакционна дейност; управление на трафика на сайта; генериране на анонимна статистика за Потребителите на уебсайта; провеждане на запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели.
Администраторът може периодично да изпраща рекламни (промоционални) материали или съобщения за целите на директния маркетинг, в случай че сте дали своето изрично съгласие за това.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-долу категории.
51.4. Вашето изрично съгласие. Обработването на личните Ви данни в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.
52. Ако Администраторът продаде целия или част от своя бизнес или извърши продажба или прехвърляне на своите активи или по друг начин участва в сливане или прехвърляне на целия или на съществена част от своя бизнес (включително в случай на несъстоятелност или подобни процедури), Администраторът може да прехвърли информацията относно Потребителя, на страната или на страните, участващи в сделката, като част от тази сделка.
53. Когато информацията, събрана от и за Потребителя, не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Администраторът може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.

Обхват на личните данни, които обработваме
54. С цел предлагане на услугите, Администраторът обработва лични данни предоставени доброволно от Вас. Вие преценявате самостоятелно, дали и какви данни да предоставите за себе си. Администраторът не носи отговорност относно доброволността или верността на предоставените от физическите лица данни и не извършва никакви проверки в този смисъл. Администраторът не гарантира по никакъв начин действителната идентичност на физическите лица, предоставили данни. Във всички случаи на съмнение, на установена измама и/или злоупотреба, моля да ни уведомите незабавно.
55. В случай, че лице под 16-годишна възраст е предоставило свои лични данни, без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да ни информират незабавно за това.
56. Администраторът ще обработва така наречените „специални лични“ данни на физическите лица (разкриващи расов или етнически произход; политически възгледи; религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации; както и обработването на генетични данни, биометрични данни; данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице и т.н.), посочени в чл.9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, само в изрично предвидените в чл.9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 случаи.
57. Моля, имайте предвид, че предвид естеството на услугите на Администратора, публикуваните от Вас данни в обяви са публични. Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции информационна платформа alo.bg е публична среда, която позволява на трети лица да разглеждат Вашите обяви, заедно с личните данни, които сте публикували. Това означава, че предоставената информация може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които Администраторът не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейския съюз и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни.

Лични данни, които се обработват
58. Администраторът събира и обработва следната информация от и относно Потребителя:
58.1. Регистрационна информация е информацията, която Вие предоставяте, за да се регистрирате за Услуга на Администратора, например [за да създадете профил (акаунт), да публикувате обяви и коментари, да се абонирате за услуги или да участвате в игри, организирани от Администратора]. Регистрационната информация може да включва: потребителско име (което е препоръчително да не съвпада с Вашите имена), парола, e-mail адрес. Тези данни са ни необходими, с цел потвърждение на регистрацията Ви и последващата комуникация с Вас, във връзка с ползваните от Вас услуги. В регистрационната форма Администраторът ясно обозначава задължителния (поставя се звездичка) или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни и последиците от отказ за предоставянето им. Ако не предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да използвате услугите на Администратора. Регистрационната информация може да включва и имена на Потребителя, телефонен номер, населено място, адрес и всякаква друга информация, която желаете да предоставите доброволно, посредством регистрационната форма, за която и да е от Услугите на Администратора, без да e била поискана изрично от него.
58.2. Публична информация и публикации – състои се от публикации на обяви, коментари, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Вие публикувате в/чрез Услугите на Администратора, и всякаква Ваша информация, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, профилна информация, снимки и др. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в сайта или в резултати от търсене на външни търсачки.
Приемайки Условия за използване на услугите на Администратора и настоящата Политика, Вие декларирате, че сте информиран, приемате и се съгласявате, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикувате в/чрез Услугите на Администратора, ще бъде публично достъпна. Можете да ограничите достъпа до част от тази информация, като не я попълвате в съответните полета в своя потребителски профил, когато има такава възможност. При публикуване на обява в сайта или мобилното приложение, можете с настройки в профила или в самата обява да заявите, кои данни да бъдат част от обявата и да са видими за посетителите на сайта. При публикуване на обява в печатните издания на Администратора, може да изберете, кои данни да посочите за комуникация по повод публикуваната обява: телефон, адрес или електронна поща. Вие сам извършвате преценка за това каква информация и данни за себе си искате да направите публично достъпни посредством Услугите, като в случай че не желаете определена информация да бъде публично достъпна, то следва да не я публикувате. По преценка на Администратора, когато обработването е необходимо за сключване на договор или за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, могат да бъдат обработвани и данни, като имена, идентификационен номер и адрес.
Вие декларирате и гарантирате, че съдържанието и информацията, която публикувате използвайки Услугите на Администратора не нарушават правата на трети лица, във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително сте получили тяхното съгласие за такова публикуване.
58.3. Онлайн игри, състезания и промоции. Администраторът може да събира лична информация, като Вашето име и данни за контакт, когато участвате в игри, викторини или други маркетингови промоции, които се спонсорират на сайта или на сайтовете на трети страни. Администраторът може, също така да обработва информация, необходима за подобряването на ефективността на рекламните му кампании, включително какви реклами се разглеждат и кликват в мрежата или в сайтовете на трети страни.
58.4. Информация от социалните мрежи и други услуги. Ако осъществите достъп до или влезете (логнете се) в профила си за Услуга на Администратора, чрез услуга тип „социална мрежа“ (Facebook, Google и т.н.) или свържете Услуга на Администратора с услуга на социална мрежа или други услуги, предоставяни от трети лица, като платформи за сваляне на приложения (напр. Google Play, Apple app-store и др.), информацията която Администраторът обработва относно Вашите данни може да включва и потребителски идентификатор и/или потребителското Ви име, свързани с тази услуга, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от нея с трети лица, като например имената и профилната Ви снимка, потребителски имена в съответната социална мрежа или друга услуга, електронен пощенски адрес, както и друга публична информация. Когато достъпвате Услугите на Администратора, посредством услуга на социална мрежа или друга услуга, предоставяна от трето лице, или когато свързвате Услуга на Администратора с такива услуги, Вие разрешавате на Администратора да обработва такава информация, съгласно тази Политика. Обработването на същата информация от страна на доставчика на услугите на социалната мрежа или съответните други услуги се уреждат от условията за ползване на услугите на съответния доставчик. Услугите, предоставяни чрез социалните мрежи, не са Услуги предоставяни от Администратора и ползването им от Потребителите се извършва при спазване на приложимите към съответната социална мрежа условия и правила за ползване и политики за конфиденциалност и обработване на лични данни.
С приемането на Условията за използване на услугите на Администратора и на тази Политика Вие давате съгласието си след/при влизането Ви в (логването Ви в) или свързването на акаунт в социална мрежа с Услугите на Администратора, последният да може да споделя информацията, която събира от и относно Вас с доставчика на социалната мрежа, като разбирате и се съгласявате, че за използването на споделената информация от Ваша страна на/в социалната мрежа се прилага Политиката за защита на лични данни и друга информация на съответната социална мрежа в хипотезата на съадминистриране. Ако не желаете личната Ви информация да бъде споделяна по този начин, Вие не трябва да свързвате акаунта си в социалната мрежа с този за Услугите на Администратора и да не участвате в споделяне на Услугите на Администратора в социалните мрежи.
Определени Услуги на Администратора се предоставят на Потребителите, чрез посредничеството на създадени и администрирани от трети лица софтуерни платформи за извличане и съхраняване (сваляне, download) на приложения за мобилни телефони и други крайни устройства, като например Google Play и Apple app-store. Във връзка с ползването на такива платформи, Потребителите влизат в самостоятелни отношения с лицата, които ги създават и поддържат, като Администраторът не участва и не носи отговорност за обработването на данни, които Вие предоставяте на съответните платформи или за начина, по който работят последните. Отношенията между тези платформи и ползващите ги Потребители се уреждат от съответните условията за ползване и политики за обработване на лични данни на съответните платформи.
58.5. Информация за дейността. Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с Услугите на Администратора, трети лица, които предоставят услуги на Администратора, могат да събират информация относно тези посещения – напр. IP адрес, браузър, бисквитки и др., които при ползване на акаунт са асоциирани с него.
Например, за да бъде разрешено свързването Ви с Услугите на Администратора, сървърите на Администратора могат да получават и записват информация за компютъра, устройството и браузъра Ви, включително и за IP адреса Ви, вида на браузъра и друга информация относно използвания от Вас софтуер или хардуер.
Ако осъществявате достъп до Услугите на Администратора от мобилно или друг вид устройство, същият може да събира данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за местоположението (включително точното местоположение) или друга оперативна информация за това устройство.
В допълнение Администраторът съхранява и лог-файлове (дата, час, източник – IP адреси, търсенето, което извършвате в сайта, техническа информация за Вашия интернет браузър и компютър и др.), както и лог-файлове и всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на извършени електронни изявления от Ваша страна, при ползване на Услугите на Администратора (напр. приемане на Условия за използване на услугите на Администратора, на Политики и др. под.), както и Вашето идентифициране при възникване на правен спор.
В случай, че използвате функцията маркиране на локация на карта, се използва Google Maps (https://www.google.com/policies/privacy/). При ползване на възможността за отбелязване на картата, Администраторът съхранява координати на отбелязаната локация.
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквитки. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквитки и тяхното предназначение в раздел XII. Политика на бисквитките, неразделна част от настоящите Условия за използване на услугите на alo.bg.
58.6. Информация от други източници. Администраторът може да допълни събираната от него информация с информация от други източници, като обществено достъпна информация от социални мрежи, източници от търговската мрежа и информация от партньори на АЛО.БГ ЕООД.
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Администратора, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Администраторът съхранява и обработва тази информация.
В този контекст Администраторът се задължава да уведоми Потребителя за началния момент на администриране на негови лични данни, събрани от други източници, както и за какви цели ще бъдат използвани тези данни по смисъла на чл.14 от Регламента.
58.7. Финансова информация. Администраторът обработва данни за банкова сметка и друга банкова информация, във връзка с извършени от Вас транзакции по банков път или през платформата на alo.bg, с които заплащате услуги към Администратора.
58.8. Системата за размяна на електронни съобщения между Потребители. Регистрираните Потребители имат възможност да изпращат помежду си съобщения във връзка с публикуваните в сайта обяви. Съобщенията съдържат свободен текст, въведен изцяло от Вас, като Вие самостоятелно преценявате, дали да изпратите съобщение и какви лични данни да включите в него.

Срок и местоположение на съхраняване на личните данни
59. Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп и в помещения използвани от Администратора на територията на България. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална. Администраторът прилага следните условия за съхранение:
59.1. Регистрационни данни, информацията за извършването на регистрацията, съгласяването с настоящите Условия и Политика, съгласието за обработване на личните данни и съгласие за обработване на данните за целите на директния маркетинг - за целия период на поддържане на акаунта в сайта и мобилното приложение и до 1 /една/ година от изтриване на регистрацията;
59.2. Публична информация и публикации в сайта и мобилното приложение – имате възможност да изтриете или архивирате тази информация по всяко време, но тя ще се съхранява от Администратора, без да е видима в сайта или мобилното приложение за останалите потребители, в продължение на 6 месеца след като изтриете тази информация или Вашия акаунт.
59.3. Публична информация и публикации в печатните издания на Администратора. Администраторът пази архив на печатните издания в електронен формат (PDF файл) за срок от 3 месеца от датата на издаване на съответното печатно издание. Съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни издания и други произведения Администраторът е длъжен да депозира печатните издания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, където стават част от техния архивен фонд.
59.4. История и логове: Съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/, логът се пази за срок от 1 /една/ година след създаването на съответната история или събитие, вкл. и при закриване на акаунт.
59.5. Бисквитки: Бисквитките, които се използват в този сайт имат максимална продължителност до 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите.
59.6. Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии - за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или изтриването на акаунта.
59.7. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания - Кореспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца.
59.8. Информация, съхранена в мобилно приложение - за периода на неговото ползване (до деинсталирането му).
60. Администраторът си запазва правото да премахне напълно или частично лични данни, в случаите посочени в настоящите Условия.
61. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове, до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.
62. Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните с период на опресняване 7 дни.

Сигурност. Технически мерки
63. Администраторът се задължава да защитава личните Ви данни, станали му известни по повод на предоставените от него Услуги, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Вие сам сте направили тази информация достъпна за трети лица.
64. Администраторът полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона технически и организационни мерки, за да опази информацията, с която разполага, включително Вашите лични данни, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, разпространение, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване.
65. Предприетите мерки подлежат на редовна проверка и постоянна адаптация съгласно последните технически стандарти. В случай, че защитата на личните данни бъде нарушена и в резултат на това възникне вероятност за висок риск по отношение на Вашите права и свободи, Администраторът ще предприеме необходимите действия, за да Ви уведоми незабавно, както и Комисията за защита на личните данни, по възможност в рамките на 72 часа.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни
66. Администраторът се задължава да не разкрива Вашите лични данни, освен когато е получил Вашето изрично съгласие за това; когато това е предвидено в тази политика; в нормативен акт; ако това бъде поискано по надлежен начин от надлежен държавен/регулаторен орган.
67. В определени случаи Администраторът може да използва, разкрие или предостави достъп до информация относно Потребителя и неговото използване на Услугите така, че тя да може да бъде достъпна, съхранена, използвана или разкрита, включително в ситуации, в които Администраторът добросъвестно вярва, че това е необходимо с оглед: защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Администратора, на негови служители, посредници и контрагенти; защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото; защита срещу измама или за целите на управлението на риска, както и когато разкриването е свързано с предотвратяване/ разкриване на престъпление.
68. Ако сте регистриран потребител, достъп до част от Ваши данни, могат да имат другите потребители на сайта. Такива данни например могат да бъдат: потребителско име или ако въведете някои от следните данни в потребителския си профил: имена, адрес, местонахождение, уеб сайт, профилна снимка, фирмено или лично представяне, профилни данни и всички други данни, които Вие може да създадете, като потребителско съдържание.Третите лица имат достъп до информацията, която е предназначена за публична употреба при условията, посочени в политиката за защита на личните данни.
69. Администраторът може да използва доставчици на услуги, за да му оказват съдействие при предлагането на услугите му. В този смисъл личните Ви данни могат да се обработват, освен от Администратора, и от неговите доставчици. Например Администраторът може да повери услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки и др. Във всички случаи, те нямат право независимо да използват лична информация, която обработват от името на Администратора и е предмет на условията на тази Политика.
70. Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
71. Администраторът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Права на потребителите
72. Съгласявайки се с настоящите Общи условия и Политика, Вие потвърждавате, че сте запознати с правата, предоставени Ви по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и по-конкретно:
72.1. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни. Имате право да получите от Администратора потвърждение, дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до тези данни. Администраторът, чрез сайта си и чрез мобилното си приложение Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.
При поискване, Администраторът ще Ви предостави допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
72.2. Право на коригиране. Имате право да поискате от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Вие самите можете да променяте и допълвате информацията в акаунта си по всяко време. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само за лицето, за което се отнасят.
72.3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Имате право да поискате изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са обработвани по друг начин; Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Вие можете сами да изтриете личните си данни в сайта и мобилното приложение, като изтриете своята обява изцяло, или част от данните в обявата, използвайки съответните инструменти. По своя инициатива, имате възможност да изтриете регистрацията си в сайта от меню Профил /”Изтриване на профила”, с въвеждане на потребителската Ви парола. С натискането на бутон "Изтрий" подавате заявка за изтриване профила към Администратора.
Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за спазване на правно задължение, което изисква обработване или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички Ваши лични данни, с изключение на личните съобщения към други потребители, както и друга информация, която Администраторът е задължен да пази по закон.
72.4. Право на ограничаване на обработването. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне коментарите и съобщенията, които сте направили в сайта. Вашият профил ще бъде „замразен“ и информацията в него няма да е видна за останалите потребители.
72.5. Право на псевдонимизация. Администраторът предлага на Потребителят опцията личните му данни да се обработват по такъв начин, че данните да не могат да се свързват с конкретен субект на лични данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
72.6. Право на преносимост на данните. Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат от Администратора, който разполага с тях, както и да прехвърлите тези данни на друг Администратор.
72.7. Право на уведомяване. Имате право да изискате от Администратора да Ви уведоми, относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
72.8. Право на защита по съдебен и административен ред. В случаите, в които считате, че Вашите права са нарушени по един или друг начин, имате право: да подадете жалба до надзорен орган; право на съдебна защита срещу надзорен орган; право на съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25; E-mail: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg;
72.9. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
72.10. Право на оттегляне на съгласие. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие. С оттегляне на съгласието за обработване на лични Ви данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в сайта, Вашият акаунт ще бъде изтрит. Такова оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
При услуги като абонамента за обяви, абонирането за които става на базата на Вашето желание, е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
72.11. Право на възражение. Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. Субектът на данните има право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.
Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Ако желаете да се откажете от получаването на промоционални материали, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като се свържете с Администратора на адреса на електронна пощенска кутия, посочени в Раздел XIV. Информация за контакт по-долу, като промените настройките на потребителския си профил или като изпълните инструкциите за отказ в края на всяко такова съобщение, изпратено по електронна поща. Ако сте инсталирали мобилно приложение и не искате да получавате повече уведомления, можете да промените настройките на мобилното си устройство и/или на приложението. Има определени уведомителни съобщения относно Услугите, от получаването на които не може да се откажете, като уведомления за промени в Услугите, Условията за използване на услугите, Политиката за защита на личните данни и други подобни съобщения.
Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Ред за упражняване на правата
73. Ако желаете да упражните което и да е от посочените по-горе права, можете да направите това сами, чрез сайта на Администратора, ако сте регистриран потребител, на посочения по-долу e-mail, или да направите изрично писмено искане към Администратора, подписано от Вас или от упълномощен представител, подадено лично в офис на Администратора или изпратено на посочения по-долу адрес за кореспонденция. В искането си следва да включите свой валиден e-mail, име, адрес и телефонен номер и да посочите ясно относно каква информация искате да ползвате достъп или искате да извършите промени, да спрете обработването и т.н., както и формата, в която да Ви бъде предоставена информацията.
74. Администраторът изпълнява искането Ви, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, във възможно най-кратки срокове, без ненужно забавяне, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът ще Ви информира, за всяко такова удължаване, в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато подавате искане с електронни средства, информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не желаете друго.
75. В определени от закона и регламента случаи, Администраторът може да откаже изцяло или частично, да изпълни Вашите искания.
76. Ако Администраторът не предприеме действия по искането Ви, същият е длъжен да Ви уведоми, без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините, да не предприеме действия и за възможността да подадете жалба до надзорен орган, както и да потърсите защита по съдебен ред.

XII. Политика за бисквитките
77. При използване на сайта alo.bg, Администраторът автоматично запазва определена информация, която Вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към сървър на Администратора, във връзка с Вашата активност. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри и може да включва IP адреса на Потребител, дата и час, в който е посетена съответната страница от сайта, времето прекарано на нея, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.
78. Кукитата („Бисквитките”; „cookies”) и други технологии за проследяване (например кукита в браузъра, пиксели, уеб-маяци, технологията AdobeFlash) се състоят от малки парчета данни, често включващи де-идентифициран или анонимен уникален идентификатор. Сайта, приложенията и другите Услуги на Администратора, могат да изпращат такива данни към браузъра или устройството Ви при първото използване на дадена Услуга от него, след което да съхраняват данните на Вашия компютър /крайно устройство/, така че да могат да ползват достъп до информация при следващите ползвания на тази Услуга. Тези технологии могат също така да се ползват за събиране и съхраняване на информация относно ползването на Услугите на Администратора от Потребителя.
79. Администраторът използва бисквитки (cookies) с цел предоставяне на услугите си, в случаи като: да Ви разпознае като Потребител на услугите, да запомни предпочитания от вас език и да улесни навигацията в сайта на Администратора, за съхранение на настройки на услугата, възможност за повтаряне на предишни търсения, автоматичен вход, статистика, последно посещавани категории, области и обяви, за да Ви осигури нормален и качествен достъп до услугите с всички техни функционални възможности, за проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното Ви устройство, необходими за нормалния достъп и ползване на услугите и информирането му за липсата на такива, за проследяване и предотвратяване извършването на регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице и злоумишлени действия.
80. Бисквитки също се ползват за управление на рекламни банери, без те да бъдат асоциирани към потребителски акаунти.
81. В използваните от Администратора бисквитки (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
82. Бисквитки могат да бъдат инсталирани и от трети лица, с цел рекламиране на стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас по време на Вашето посещение на сайта и другите сайтове. Администраторът няма достъп до или контрол върху използването на тези бисквитки. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на сайта alo.bg, като например кой сайт Ви е препратил към сайта alo.bg, кои интернет страници сте посетили в сайта, информация за посещенията Ви в други сайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които биха могли да дадат възможност на трето лице да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.
83. Администраторът използва системи за анализ, свързани с различни search engine интернет реализации. Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация, с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ. Информация за употребата на бисквитки от тяхна страна може да намерите в техния сайт ( https://www.google.com/policies/privacy/ ).
84. Вие имате право по всяко време да забраните и/или да изтриете бисквитките на Вашето устройство. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ” на Вашия браузър.
85. Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими бисквитки, тяхното изключване може да доведе до пълната или частична невъзможност да достъпите до сайта alo.bg и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от Вас при предишни посещения в сайта настройки, и/или до съществено влошаване на качеството на услугите, за което Администраторът не носи отговорност.
86. С настоящото Вие декларирате и се съгласявате, че с блокирането на някои или на всички бисквитки, Вие няма да имате достъп до определени функции, съдържание или персонализация, предоставяни чрез Услугите на Администратора.

XIII. Промени
87. Администраторът си запазва правото едностранно и по всяко време да изменя настоящите Общи условия и Политиката си за защита на личните данни, като своевременно публикува тези промени в сайта на адрес: https://www.alo.bg/agreement.html
88. Като продължавате да използвате услугите на Администратора, след актуализациите на Общите условия и на Политика за защита на личните данни, Вие потвърждавате, че ги приемате и сте съгласни с промените.
89. Администраторът си запазва правото да изпраща на своите потребители непоискани търговски съобщения, включително и чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в сайта, с цел да информира потребителите за нови услуги или за промяна в условията на предлаганите досега услуги в сайта.
90. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско и европейско законодателство.

XIV. Информация за контакт
91. За повече информация за нашите услуги и по въпроси свързани с Политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с Администратора на посочените по-долу контакти:

АЛО.БГ ЕООД
ул. Княз Борис I № 6, партер 8
8000 гр. Бургас, България
Телефон: 0886200666
Имейл: info@alo.bg

Администраторът е назначил длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на e-mail: dpo@alo.bg

Дата: 01.06.2020 г.
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.