back to top

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение
Обява №
8219460
Местоположение

град Карлово, област Пловдив
Актуализирана преди 15 дни. Валидна още 14 дни.
Допълнителна информация

Уведомяваме Ви, че КЛ Груп Еоод
има следното инвестиционно предложение:
Строителство на „Складова база и заведение за бързо хранене, находяща се в УПИ XVI-Плодекс (идентичен с ПИ 36498.505.33 по КККР на гр. Карлово), кв.112 по РП на гр. Карлово, общ. Карлово“.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Обектът ще представлява ново строителство на склад за промишлени стоки на един етаж без сутерен и заведение за бързо хранене на един етаж без сутерен. Сградите ще бъде със стоманена конструкция и всяка от тях ще бъдат изпълнена на един етап. Ще бъде изпълнена и вертикалната планировка в имота.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т. ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Сградите ще бъде с надземна разгъната застроена площ около 700 m2. Очакваният брой служители е 8 човека, а очаквания брой посетители 12 човека. Като част от вертикалната планировка ще бъдат изпълнени площадка за маневри и паркиране, огради и озеленяване. Имотът ще има достъп от съществуващата улица от изток. Захранването с ток, вода и канал ще е от наличната техническа инфраструктура по улицата. Дълбочината на изкопните работи ще бъде до 2 метра. Не се предвижда използване на взривове и други специализирани строителни методи.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Няма
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ XVI-Плодекс (идентичен с ПИ 36498.505.33 по КККР на гр. Карлово), кв.112 по РП на гр. Карлово, общ. Карлово
Географски координати: 42°37’47’’N, 24°48’38’’E.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
По време на строителство ще бъдат използвани стандартни строителни материали които няма да се добиват на място. Водовземането ще бъде от уличен водопровод. Не се предвижда изграждане на собствен водоизточник. Нужните водни количества за битови нужди са 2 l/s.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Няма
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Няма
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителство ще бъдат генерирани стандартни строителни отпадъци които ще бъдат събирани в метални контейнери и извозвани съгласно нормативните изисквания.
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Отпадните води ще бъдат за битови нужди - 2 l/s. Те ще се отвеждат в съществуващата улична канализация.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Напиши първи коментар Покажи коментарите към обявата
Контакт с подателя
Контакт с подателя на обявата
Изпрати съобщение
Влезте в сайта или се регистрирайте за да може да напишете лично съобщение. Вход в сайта / Регистрация
Адрес на подателя
област София, София