1. home
  2. »
  3. bcМашини, Инструменти
  4. »
  5. Други
  6. »
  7. Обява № 4777037

Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00

Обява №:
4777037
Цена:
Не е обявена
Местоположение:
Внимание!
Валидността на обявата е изтекла преди 27 дни. Възможно е да не е актуална.
Вижте подобни обяви за:
псов ~ 3 обяви
Допълнителна информация

Адрес на управление: ул: Калофер 1а к/с „Лазур”
Описание на процесите на пречистване на ПСОВ с капацитет: от 4 до 50 еквивалент жители.
1. Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел: НЕТО-4-50-0.00 представляват компактен и модерен тип пречиствателни станции, които успешно комбинират биологичното пречистване на битово-фекалните отпадъчни води чрез активната утайка с бактериален интензивен прираст/във вид на биофилм/във зоната на биофилтъра и суспендирана /плаваща/биомаса в активната зона на биобасейна. Тази комбинация има редица технологични предимства и представлява система, способна да реши сиуации, при които останалите малки пречиствателни станции, използващи единия от двата метода имат затруднения.

Формата на пречиствателните станции може да бъде: цилиндрична, правоъгълна, квадратна, включително и използването на налични резервоари на клиента с подходяща за целта форма, съобразена и с наличната площадка. Ориентировъчни данни подходящи за развитието на пречиствателното съоръжение са препоръчителни за: дълбочината/височината/на водното ниво до минимум -1.5-2.0м. и линейна дължина до мин.4 до 6м.
Пречиствателните станции, използват редуващи се
Аноксидационни/анаеробни/и окислителни /аеробни /условия на култивиране на пречистващите бактерии. Става въпрос за съвремена технология на базата на комбиниране на биомасите.

Отпадъчната вода се пречиства както от бактериална култура, разположена върху пластмасова повърхност, също така и от плаваща култура в активната утайка. Чрез фино мехурчеста аерация се подава въздух в системата. За целта се използва въздуходувка, която освен че подава въздух, но и осигурява движението на пречистваната вода между активната зона и биофилтъра.

По слабо органично натоварване/по малък дебит на подаваната вода/ или/ по разредена по състав вода/на тези пречиствателни станции не им пречи, защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са известни с отлична пречистваща функция и при минимално натоварване с органични замърсители.

Тези станции са предназначени за пречистване на всякакви течни отпадъци, срещащи се обикновено в домакинствата. Те разлагат, деструктират и биоразграждат добре перилни прахове и течности и други средства за почистване, така че пречистената вода да е подходяща за поливане.
Не могат да се пречистват нефтени продукти и твърди отпадъци, като обелки от плодове, превръзки, парцали, гуми и др.

При води с високо съдържание на мазнини/например при ресторанти/е необходимо да се предвиди и мазниноуловител/същия може да се изработи и достави/

Извънредно ценно качество на тези станции е възможноста да се прекъсне процеса на подаване на вода за пречистване за няколко месеца, през което време микроорганизмите се хранят от собствената си утайка, натрупана в биофилтъра. През това време пречиствателната станция не трябва да се изключва от действие, както и да се изважда активната утайка.

През последните няколко години, се констатирват появата на пазара на голям избор Биопрепарати от типа на SUKACLean S/T-/Биоензимен препарат за биологично разграждане на органични отпадъци/, подходящи за дозиране в септични ями и мини пречиствателни станции/-където ефекта на пречистващите процеси достига до 95% биоразграждане на фекалните и други органични субстанции попаднали в отпадъчните води.

Описание на пречистващия процес и спесификация на основните технико-технологични показатели

Отпадъчните води най напред постъпват в приемника на първичната седиментация/утаяване/или до резервоар за отделяне на твърди и неразтворими вещества/виж. техн. блок схема поз.1/След това се отправя гравитачно към биофилтъра-поз.2 от долната страна на гофрите, на дъното са разположени кръгли аериращи дюзи за подаване на необходимото количество кислород за подържане живота и прираста на микроорганизмите и създаването на бактериална култура разположена върху пластамасовата повърхност на биофилтъра./поз. -3/

Подържаната денивилация в последователноста на отделните секции вградени в Биомодула, позволява гравитачното предвижване на третираните води от една секция в друга/достатъчна е една денивилация от входа на съоръжението до изхода на пречистените води от 30-40см., за осъществяване на този начин на предвижване на водите от първата до последната секция/от поз.1 до поз.4/

След поз.2 третираните отпадни води постъпват в секция поз.3 -в активната зона със плаващата суспендирана биомаса, тук се извършва втората степен на биоразграждането на остатъчните органични субстанции. За целта се използва въздуходувка, която вкарва въздуха в системата с пневматично аериране с аериращи дюзи /финомехурчеста аерация/.

Въздухът, вкаран в активната зона доставя кислород за живота на аеробните микроорганизми и при това помага на вътрешната циркулация на водата смесена с активната утайка, която се връща обратно в биофилтъра. В активната зона водата се пречиства от плаващата култура-активната утайка. И така водата циркулира между активната зона и биофилтъра докато се пречисти окончателно. Активната зона над дъното се свързва със седиментационния приемник-поз.4, където се разделят активната утайка от пречистената вода. Активната утайка частично се отлага на дъното, от където постоянно се връща чрез ерлифтна система /помпа на въздух/в първичната седиментация в случаите на зараждането в активната зона на голямо количество нишковидни бактерии, основно близо 30-40% се връща в началото на секция поз2 на биофилтъра.
Пречистената/избистрена/вода във вторичния утаител поз. -4 се предвижва, чрез отвеждаща тръба ф.100мм, да се изпуска в отвеждаща канализация за БФОВ на населено място без действаща Пречиствателна станция, на индивидуални хотелски, вилни и почивни обекти, както и да се използва за поливни цели, като за целта се дозират специализирани БИОПРЕПАРАТИ за повишаване ефекта и степента на пречистване на отпадните води.

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИМЕРНИ ДАННИ ЗА:
-Брой еквивалентни жители екв. жит 20
-Дебит на пречистената вода м3/ден.

При водопотребителна норма-160л/екв. ж 3.22м3/ден.
-Количество на замърсяването БПК5/ден. 1.20кг/ден
-Височина /диаметър на резервоара/ -м. 1.66
-Дължина -L м. 4.60
-Мощност на въздуходувката W 250 - 350 /доставка от Япония./

-Ефект на пречистване по БПК5 % 93-98
-ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ХПК % 85-92
-Ефект на нитрификация % 80-95
-Ориентировъчна цена за комплексното изпълнение на обекта.
включващ: доставки на оборудване-въздуходувка, ел. табло, дифузъори,
ерлифтна система, поликарбонови плоскостигофри за биофилтъра, тръбна
аерираща система за биофилтъра и активната зона и биореактора, ел. кабели
за захранване на биомодула и обслужващите помпи 8500.00лв
-Изпълнение на строително мотажна работа: монтирането на Биореактора, ел.
кабелни обвръзки на съоръжението и помпите,
довеждането на входящите отпадни води, както и извеждането на пречистените
води, включващо и помпажно поливане за собствени нужди. 6500.00лв

Усреднена цена, която подлежи на обсъждане: 15000.00 лв

- Очаква се клиента да има изпълнено съоръжение на неефективно ниско технологично ниво, както и изпълнени каналните обвръзки до мястото на съоръжението запречистване, както и да предостави някой елементи нужни за реализацията на станцията за пречистване на БФОВ-КОЕТО БИ МОГЛО ДА РЕДУЦИРА ГОРЕ УПОМЕНАТАТА ЦЕНА.. УСРЕДНЕНАТА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ОТ КАПАЦИТЕТА НА СТАНЦИЯТА ПО БРОЯ НА ЕКВ. ЖИТ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО И ИЗПУСКАНЕТО НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ВЪВ СЪОТВЕТНИЯ ВОДОПРИЕМНИК СЪГЛАСНО НАРЕДБИ № 6.7 И 8 НА МООСВ ИЛИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ЗА ПОЛИВНИ ЦЕЛИ. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА: ОТ 4 ДО 20 екв. жит
1 Брой еквивалент жители ек. ж до 4 до 8 до 12 до 20 до 30
2 Дебит на пречистваната вода Мз/д 0.64 1.22 1.92 3.2 4.8
3 Количество на орг. замърсяване БПК5 кг/ден до 0.24 до 0.48 до 0.72 до 1.2 до 1.8
4 Общ действащ обем М3 1.9 2.3 2.6 3.0 5.0
5 Мощност на въздуходувката W 35 53 90 120 264
6 Дневна консумация на ел. енергия kwh 0.5 0.7 1.10 1.44 3.20
7 Активна повърхност на биофилтъра
м2
22
46
60
85
120
8 Обем на аеробната зона мз 1.8 3.7 4.7 5.2 7.3
9 Дебита на въздуходувката нмз/ч 6.0 7.2 12.0 25.0 27.0
10 Обем на първичния утаител мз 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8

-Ефект на пречистване по БПК5 % 93-98
-ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ХПК % 85-92
-Ефект на нитрификация % 80-95

ЦЕНИ НА МОДУЛИТЕ ПО ГРУБИ ПОКАЗАТЕЛИ:
За биомодул -ЕС. Д4 или НЕТО-4 5600.00 лв.
За биомодул ЕС. Д8 или НЕТО-8- 9000.00 лв.
За биомодул ЕС. Д12 или НЕТО-12 11500.00 лв.
- За биомодул -ЕС. Д20 или НЕТО-20 15000.00 лв.
- За биомодул -ЕС. Д30 или НЕТО-30 25000.00лв.
- За биомодул -ЕС. Д40 или НЕТО -40 42000.00 лв
-3а биомодул -ЕС. Д50 или НЕТО -50 63000.00 лв.
1. Предварителни условия:
-Отстоянията за свързване на модула съобразени с цитираните цени, допустими
ТРЪБНИ ОБВРЪЗКИ:
от точката на изпускането до входа на модула - 25м. изкопи
от точката на изхода до изпускане в: дере., канализация, река-30м. изкопи
КАБЕЛНИ ОБВРЪЗКИ
-Отстояния от точката на подаване /гл. ел. табло на обекта/до модула и локалното табло на модула-30м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА -от гр. Бургас до обекта-40 клм.
2. В цената не е включена добавката на БИОПРЕПАРАТИ:

ф/ма”ЕкоМаксБио Бургас”-ЕООД

Управител: инж. Г. Тодоров

Напиши първи коментар
 
 
Контакт с подателя
ЕКО МАКС БИО-БУРГАС ЕООД
обл.Бургас, гр. Бургас, ул. „Калофер“ 1, 8001 Бургас, България
 
Разбрах!

Сайтът www.alo.bg използва бисквитки. Виж повече.